Reval Sport, S.L. te la seva seu C/ Tramuntana, nau 16 Pol. IndRoques Roiges d'Alcover amb nif B-43512466, Reval Sport, S.L. té la seva seu electrònica en l'adreça http://www.reval.es, sense perjudici que esporàdica o permanentment pugui haver-hi altres adreces que també permetin accedir als continguts del lloc web de Reval Sport, S.L. i als serveis prestats mitjançant aquest. Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de Reval Sport, S.L. inclosos en la web estan subjectes a les disposicions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.reval.es són de titularitat exclusiva de Reval Sport, S.L.o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat a Reval Sport, S.L. per al seu ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions establertes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Per consegüent, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'uns altres que es puguin incloure en el futur, ha d'efectuar-se seguint les disposicions i respectant les limitacions de la normativa citada.
Reval Sport, S.L. explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web i que són objecte de propietat intel·lectual.
S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web que resulti apropiat i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats suposats, Reval Sport, S.L. pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, cal enviar la sol·licitud corresponent per escrit a:

Reval Sport, S.L.
C/ Tramuntana, nau 16
Pol. IndRoques Roiges
Alcover 43360

No s'autoritza en cap cas:
La presentació, mitjançant framing, d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Reval Sport, S.L.
La inserció, mitjançant in line linking, d'una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui de Reval Sport, S.L.
L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a Reval Sport, S.L.conforme a les disposicions vigents.
L'ús comercial dels continguts del lloc web de Reval Sport, S.L.
L'ús de marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, que siguin propietat de Reval Sport, S.L., sense el coneixement i la corresponent autorització d'aquesta.
Reval Sport, S.L. es reserva el dret d'instal·lar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, prevists en la legislació sobre propietat intel·lectual, en relació amb la comissió d'infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin a causa de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Reval Sport, S.L. podran comportar les sancions establertes legalment, especialment, en el Codi Penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis
Quan la persona usuària facilita les seves dades personals a través d'aquesta seu electrònica, el tractament que es pot derivar d'això està sotmès al que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l'altra normativa aplicable. Reval Sport, S.L. només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resultin adequats, pertinents i no excessius per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament i en relació amb l'exercici de les funcions de Bufet Mes, a l'efecte del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD). Si la persona usuària vol exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARC) en relació amb les seves dades de caràcter personal tractats per Rapejun, S.L., en els termes i condicions establerts en el títol III de la LOPD, es pot dirigir a:

Reval Sport, S.L.
C/ Tramuntana, nau 16
Pol. IndRoques Roiges
Alcover 43360
info@reval.cat

D'acord amb el que es disposa en l'article 24 del Reglament de la LOPD, també es poden formular les sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.
B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessari per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals va implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades es troben l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per a connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs sol·licitat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la grandària de l'arxiu obtingut en la resposta i el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, així com altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes, i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de Reval Sport, S.L.En la seva seu electrònica, Reval Sport, S.L. no utilitza cookies ni altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per a recollir informació tècnica per a facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de Reval Sport, S.L.

Responsabilitat quant als continguts

En aplicació del que es disposa en la legislació vigent, en concret, en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, Reval Sport, S.L. treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web compleixin prou la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte, respecte a cadascun dels continguts, la data d'actualització que s'indiqui en cada cas. En aquest sentit, Reval Sport, S.L. es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com de limitar o impedir l'accés, temporal o definitivament, sense notificació prèvia, amb l'objectiu de complir la llei esmentada.
La informació que es pugui oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que hagin de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o les publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
Reval Sport, S.L. no es fa responsable de la informació ni dels continguts d'altres pàgines web a les quals remeti o amb les quals enllaç el portal de Reval Sport, S.L. No obstant això, d'acord amb el que es disposa en la Recomanació 1/2008 de Reval Sport, S.L.sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web a fi d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixin la normativa de protecció de dades i l'altra normativa vigent.